NỘI QUY, QUY ĐỊNH

Nội quy phòng cháy và chữa cháy

Nội quy phòng cháy và chữa cháy (02/02/2023)

Quy định về chăm sóc cây cảnh

Quy định về chăm sóc cây cảnh (02/02/2023)

Quy định về sử dụng điện, nước tiết kiệm

Quy định về sử dụng điện, nước tiết kiệm (02/02/2023)

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và diện tích công trình trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và diện tích công trình trong Trường Đại học Đồng Tháp (02/02/2023)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Công văn số: 497/BGĐT-KHTC ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/02/2023
Công văn số: 497/BGĐT-KHTC ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư.

Thông tư số: 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

02/02/2023
Thông tư số: 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Văn bản số: 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

02/02/2023
Văn bản số: 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.

Quy trình sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản

Quy trình sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản(08/03/2023)

Quy trình kiểm kê tài sản

Quy trình kiểm kê tài sản(08/03/2023)

Quy trình điều chuyển tài sản

Quy trình điều chuyển tài sản(08/03/2023)

Quy trình thanh lý tài sản

Quy trình thanh lý tài sản(08/03/2023)

Quy trình mua sắm Thiết bị

Quy trình mua sắm Thiết bị (08/03/2023)